لوازم سرامیکی نسوز عموما به4 دسته بردهای عایق ،بوته های نسوز پیچ ، مهره هاو واشرهای نسوز  و  لوله های نسوز تقسیمم بندی میشوند.
 
فهرست