از صفحه های نسوز معمولا به عنوان طاقچه و نگهدارنده قطعات در کوره ها استفاده می شود . صفحه های نسوز به 4 دسته اصلی تقسیم بندی می شوند

فهرست