آجرهای نسوز عایق به گونه ای از اجرهای سبک عموما بین 1تا 1.5کیلوگرم و با دانسیته 0.5تا1 گفته میشود

دمای ککاری این اجرها از 1260درجه تا1550درجه می باشد.

این احرها هم با استناندارد nf1-nf2 و … تولید و عرضه میشوند

                      وزن مخصوص این اجرها پایین و از حدود 1تا 1.5گرم بر سانتیمتر مکعب متغیر و وزن نهایی اجر با اندازه استانداردnf1 معمولا 900تا 1500گرم میشود.

از این اجرهابیشتر  بعنوان عایق کاری استفاده میشود.

                                                        

فهرست