جرم های نسوز

از جرم های نسوز به منظور پوشش دادن ، پر کردن ، محافظت کردن از دیواره ی کوره ها استفاده میشود. جرم ها معمولا ریختی یا کوبیدنی میباشند . جرم های ریختی از دمای کاری 1400 درجه شروع و تا 1800 درجه تولید و در دسترس میباشد. جرم های نسوز ریختنی عمدتا به سه گروه زیر تقسیم میشوند.

Refractory Chemicals

فهرست