آنالیز مواد

IRC40

سیمان نسوز  IRC-40  سیمان  با محتوای آلومینای تقریبا 4۰ % است.

جزء اصلی تشکیل دهنده سیمان پرتلند که در کارهای ساختمانی استفاده می شود ترکیبات آهک و سیلیس (کلسیم سیلیکات) است. در سیمان های نسوز که به سیمان آلومینی و سیمان کلسیم آلومینات هم معروف اند، ترکیبات آهک-آلومینا جزء اصلی را تشکیل می دهند.

 

IRC50

سيمان نسوز كم آهنIRC-50 سيمان هيدروليكي با محتواي آلوميناي تقريبا پنجاه درصد است. جزء اصلي تشكيل دهنده سيمان IRC-50 تركيبات كلسيم آلومينا است. اين تركيبات سيمان ايده آلي براي كاربردهاي نسوز فراهم مي آورند.این سیمان در صورت استفاده به همراه دانه های مرغوب ، می تواند تا دمای 1500 درجه سانتی گراد در برابر حرارت تحمل نماید

فهرست