ملات های نسوز

از ملات های نسوز عموما برای چیدن آجر ها ، و درزگیری بین آجر ها استفاده میشود ، بهتر است ملات ها با توجه به دمای آجر استفاده شود. ملات ها عموما به دو دسته ی آلومینیایی ، شاموتی تقسیم میشوند

ملات های آلومینیایی

Refractory Blankets

ملات های شاموتی

Refractory Chemicals

فهرست