ملات های نسوز

از ملات های نسوز عموما برای چیدن آجر ها ، و درزگیری بین آجر ها استفاده میشود ، بهتر است ملات ها با توجه

به دمای آجر استفاده شود. ملات ها عموما به چند دسته ی آلومینیایی ، شاموتی سیلیسی و گانینگ تقسیم میشوند

ملات های شاموتی

Chamotte mortals

ملات های سیلیسی

Silica Mortals

فهرست