پتو های نسوز سرامیکی برای درزگیری و جلوگیری از انتقال حرارت به بیرون کوره بکارمیروند.

همچنین برای محافظت اشخاص و کارکران  و به جهت جلوگیری از برخورد و تماس شخص با بدنه داغ  کوره ها برای پوشاندن بدنه کوره بکار میرود

از دمای کاری 1260درجه تا 1600درجه و با ضخامت ها و دانسیته های مختلف از 12.5میلیمتر تا 50میلیمترو از 64تا 192کیلوگرم بر متر مکعب تولید میشوند.

فهرست