منسوجات نسوز یا الیاف نسوز به 4 دسته اصلی تقسیم بندی می شوند:
پتو های نسوز،پنبه های نسوز ، نخ های نسوز و نوارهای نسوز زیر گروه های اصلی این دسته
 مواد نسوز هستند
 
فهرست