یکی از کارکردهای پنبه نسوزبرای استحکام بتن های نسوز و در ترکیب بتن نسوز بکار میرود.

فهرست