جرم های نسوز شاموتی از1250 تا 1350 درجه تقسیم بندی میشوند

جرم های نسوز شاموتی ترکیبی اماده (سیمان و شاموت)

جرم های نسوز شاموتی غیر اماده (2جزئی)

جرم های نسوز کم الومین (es)

فهرست