جرم های نسوزریختنی  آلومینایی از 1400 تا 1850 درجه با توجه به درصد الومینا تقسیم بندی میشوند

جرم های نسوز آلومینایی 45%

جرم های نسوز آلومینایی60%

جرم های نسوز آلومینایی70%

جرم های نسوز آلومینایی84%

جرم های نسوز آلومینایی95%

فهرست