سیمان های  نسوز به 3 دسته کم الومین ،الومینا متوسط و  پر الومین
          یا الومینا بالا (بیش از 50% اکسید الومینیوم) تقسیم بندی میشوند.

3

فهرست