سیمان های  نسوز به 3 دسته کم آلومینا(40درصد اکسیدآلومینیم) ،
               سیمان نسوز آلومینای متوسط( 50درصد اسید آلومینیم )
 و سیمان های نسوز با آلومینای بالا (بیش از 60% اکسید الومینیوم) تقسیم بندی می شوند.
 البته سیمان های نسوز با توجه به درصد اکسید آهن موجود در ترکیبات آنها
به 2 دسته  سیمان های نسوز کم آهن و سیمان های  بدون اهن هم بخش بندی می شوندفهرست