اجرهای نسوز اومینیایی از پر مصرف ترین اجرها در کوره ها هستند،

                    دمای کاری 1400درجه تا 1800 درجه و الومینای 50تا80% از فاکتورهای مهم اجرهای الومیناست

تحمل  دمای بالا ضد شوک بودن ضد سایش بودن از مزیت های این نوع از اجرهاست .

                                                                

فهرست