سیمان نسوز  IRC-40  سیمان  با محتوای آلومینای تقریبا 4۰ % است.

جزء اصلی تشکیل دهنده سیمان پرتلند که در کارهای ساختمانی استفاده می شود ترکیبات آهک
سیلیس (کلسیم سیلیکات) است. در سیمان های نسوز که به سیمان آلومینی و سیمان کلسیم آلومینات هم معروف اند، ترکیبات آهک-آلومینا جزء اصلی را تشکیل می دهند.

سیمان نسوز وق

تی با آب مخلوط می شود هیدراتهای کلسیم آلومینات شکل می گیرند. حین هیدراته شدن این سیمان برخلاف سیمان پرتلند، آهک آزاد  Ca(OH)2به وجود نمی آید.

آنچه این نوع سیمان را از سیمان پرتلند متمایز می سازد خواص زیر است:
1-بتن این سیمان در درجات حرارت بالا مقاومت مکانیکی خود را حفظ می نماید و برخلاف سیمان معمولی مقاومت خوبی در برابرشوک حرارتی ومتلاشی شدن از خود نشان می دهد. به این دلیل در صنعت نسوز براي تولید جرم هاي سبك(عایق) و سنگین نسوز كاربرد دارد.
2-زمان گیرش سیمان نسوز فوندوIRC-40 معادل سیمان پرتلند معمولی است، اما بسیار سریع  سخت می شود. سیمان نسوز irc40  فوندو 24 ساعت پس از استفاده معادل سیمان معمولی است كه بعد از 28 روز بدست می آید. از این رو در کارهای تعمیراتی که زمان به کارگیری محل مهم است مثل باند فرودگاه، جاده ها و پل ها و فونداسیون دستگاه ها، از این خاصیت به خوبی می توان استفاده كرد.
3- در اثر سخت شدن سریع سیمان نسوز فوندو40، گرماي زیادي تولید می شود كه آن را مناسب كاربرد در هواي سرد ا -10 °cمی نماید.
4-سیمان نسوز فوندو IRC-40در برابر مواد خورنده بسیاري مقاوم است از جمله: آب دریا، آب هاي اسیدي و سولفاته، آب خالص، اسید ها با PH  3.5تا4 .از خاصیت مقاومت این سیمان در برابر خورندگی اسید سولفوریك بیوژنیك سال ها است در لوله هاي فاضلاب وشهري و صنعتی.-5- بتن ساخته شده با سیمان نسوز فوندو و دانه هاي مناسب مقاومت بسیار زیادي در برابر ضربه و سایش از خود نشان می دهد. از ایرن رو براي كف سالن های صنعتی مناسب است.

6-واكنش پذیري بالاي سیمان فوندو بتنی که به وجود می آورد كه در مدت كمتر از 48ساعت رطوبت باقی مانده در آن به كمتر از 3درصد میرسد.
در مقام مقایسه، بتن هاي معمولی هفته ها طول می كشد از رطوبتشان به این حد برسد. این موضوع وقتی اهمیت دارد كه بخواهیم روي كف بتنی را بدون فوت وقت با رزین اپوكسی، رنگ، پاركت، چسب، یا كاشی بپوشانیم.

 

فهرست