از ملات های نسوز شاموتی برای چیدن اجر های نسوز شاموتی و به عنوان ملات بین اجر استفاده میشود

ملات های نسوز شاموتی معمولااز 1250 تا 1300درجه تحمل دمایی دارند

فهرست