ازجرم های نسوز سلیسی برای موارد خاص استفاده می شود.

فهرست