صفحه های نسوز شاموتی در ابعاد و اندازه های مختلف با دمای 1000تا 1100درجه به عنوان طاقچه برای گرم کردن یا پختن ساخته های و دست ساز های  نسوز استفاده میشود

فهرست