از بوته های  نسوز گرافیتی برای ذوب مواد با دمای بالا استفاده می شود.

 

فهرست