فلزات نسوز به دسته ای از مواد نسوز از جنس اهن یا به زبان بهتر استیل نسوز گفته می شود
                                        شامل لوله های اتشخوار- ورق های نسوز انکرها و پیچ و مهره و واشرهای نسوز هستند:
فهرست