از ملات های نسوز گانینگ برای پوشش دادن ستون های فلزی یا اسکلت های بتنی در پروژه های  تجاری و مسکونی

یا ااداری و به عنوان حفاظت از ساختمان در برابر اتش سوزی استفاده میشود.

فهرست