از جرم های نسوز کرومیتی برای کوره های قال استفاده میشوند.

عموما به 2 رنگ سیاه و سفید تقسیم بندی میشوند

جرم های سیاه برای دیاواره کوره ها و از جرم های شسفید برای کف کورهه استفاده می شود.

 

 

فهرست