همانطور که از از اسم این اجر پیداست از این اجر نسوزدر نمای ساختمان ها پیاده روها محوطه سازی و … استفاده می شود

    

فهرست