آجرهای نسوز SPبرای کوره های ذوب با دمای بالا کاربرد دارد.

فهرست